Contactar amb l'Àncora pàgina principal
PREMIS ÀNCORA 2010

ONZENS PREMIS ÀNCORA

Investigació i recerca EN L'ÀMBIT MEDITERRANI narració – poesia

Any 2010

La revista ÀNCORA - Setmanari de la Costa Brava , com a voluntat de fomentar la creació literària i al mateix temps per servir de promoció de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i alhora també per retre homenatge als que durant molts anys de la seva existència foren directors de la publicació, convoca la onzena edició del certamen literari que porta per títol PREMIS ÀNCORA amb els següents apartats:

 

PREMI ENRIC DESCAYRE I SALGAS D'INVESTIGACIÓ I RECERCA, dotat amb 2000 Euros i trofeu, per un treball sobre Sant Feliu i / o la Costa Brava que faci referència a temes de turisme, urbanisme, economia, medi ambient, cultura, reportatge audiovisual, esports, gastronomia, art, ciència, societat, materials pedagògics, etc; o un estudi biogràfic sobre un personatge, entitat o fet històric vinculat a la ciutat o a la Costa Brava.

 

PREMI CLAUDI ISERN I LLORENS DE NARRACIÓ, en sentit ampli, dotat amb 1000 Euros i trofeu, per a un treball de narrativa curta sobre un tema lliure de ficció o no ficció.

 

PREMI MARGARITA WIRSING I BORDAS DE POESIA , dotat amb 750 Euros i trofeu, per a poesies o un recull de poemes amb tema lliure.

 

Les bases que regiran la present convocatòria d'aquests ONZENS PREMIS ÀNCORA seran les següents:

•  Podrà participar-hi qualsevol persona sense cap tipus de limitació.

•  Els treballs hauran de ser originals, inèdits, escrits en llengua catalana i no haver estat publicats.

•  Els textos referents als premis d'investigació i narració, hauran de tenir una extensió d'un mínim de 40 pàgines i un màxim de 60 DIN A4 i uns 70 caràcters per línia, presentats en original, 3 còpies i una en USB o CD.

•  Els treballs d'investigació es podran acompanyar de fotografies, dibuixos, gràfics i qualsevol altre informació complementaria. Així mateix s'acceptaran treballs sobre els mateixos temes en format audiovisual, DVD o pàgina web, amb una durada d'un mínim de 5 minuts i màxim de 60, acompanyats en aquest cas d'una memòria descriptiva de la seva realització (original i tres copies de tota la documentació).

•  Pel que fa al premi de poesia o recull de poemes, els treballs hauran de tenir un mínim de 100 i un màxim de 150 versos d'extensió i caldrà presentar l'original, 3 còpies i una en USB o CD, admetent-se una única participació per autor.

•  Totes les obres seran presentades firmades amb pseudònim dins un sobre tancat i dins el mateix hi haurà un altre sobre tancat on hi constarà el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor i el títol de l'obra presentada, així com fotocòpia del D.N.I. A la part exterior de tots dos sobres hi constarà el pseudònim del participant.

•  La presentació de les obres haurà de fer-se a: “SETMANARI ÀNCORA, Passeig dels Guíxols, 17- Apartat de correus 99. 17220 Sant Feliu de Guíxols” , personalment a la redacció qualsevol dilluns de 18 a 20 hores o enviades per correu , essent el termini màxim de presentació el dia 31 d'agost de 2010.

•  El jurats estaran formats, pel que fa al premi d'investigació i recerca, per Francesc Aicart, Obdulia Gutierrez i Francesc Sánchez; pel de narració, Xavier Duran, Sergi Doria i Toni Sala; i pel de poesia, Joaquim Molas, Narcís Ruscalleda i Àngela Ribas. Aquests podran declarar desert qualsevol dels premis i/o concedir els accèssits que creguin oportú.

•  La lectura i proclamació pública del veredicte dels jurats, amb el lliurament dels premis, es farà en el decurs d'un acte públic dins la segona quinzena del mes d'octubre, el programa del qual s'anunciarà oportunament.

•  Els treballs premiats quedaran en propietat del SETMANARI ÀNCORA, que es reserva el dret d'utilitzar-los per a la seva publicació de la manera que cregui més convenient. Les dotacions dels premis estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

•  El SETMANARI ÀNCORA també es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases i al mateix temps la presentació de treballs al certamen pressuposa l'acceptació íntegra de les mateixes, dels drets i de les obligacions que se'n deriven i el veredicte dels jurats que serà inapel·lable.

•  Els originals no premiats es podran recollir a la pròpia redacció del SETMANARI ÀNCORA abans del dia 31 de desembre del 2010. Passat aquest termini no podran ser reclamats.

 
Relació de treballs rebuts >>>>

VISITES: 560
OPTIMITZAT PER 800X600
Darrera actualització: 14/01/2010.
COMENTARIS TÈCNICS A: XIP

pàgina principal
Associació Cultural Bitàcola©2004